26.02. 2024

Informace k zápisu do 1.třídy

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí oznamuje rodičům předškoláků, že se zápis do prvních tříd koná ve středu dne 3. dubna 2024 od 14.00 hodin do 17.00 hodin na pracovišti Komenského.

Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2024.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení na internetových stránkách naší školy, v kanceláři ZŠ na pracovišti Palackého náměstí nebo Komenského a v kosteleckých MŠ)

a rodný list dítěte jako nutný dokument k nahlédnutí.

Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku o rok    odloženou.

Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (bude předáno u zápisu zákonnému zástupci). Seznam se vyvěšuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (§ 3a odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání).

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (§ 3a odst. 3 vyhlášky o základním vzdělávání).

Kritéria pro přijímání žáků

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu ve školském obvodu ZŠ Gutha-Jarkovského.

Děti podle místa bydliště budou pokud možno rovnoměrně rozmístěny na pracoviště naší ZŠ (Drtinova, Komenského).

Počet otevřených tříd a přijatých žáků

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny 3 třídy, každá nejvýše s 26 žáky.                   

O odkladu  školní docházky

rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitel ZŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce (rodiče) podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Je třeba doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (neurologa, kardiologa, alergologa, apod., popř. dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Obě doporučení musí být kladná.

Děti mladší

 Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Důležité:

  • Rodiče, kteří zapíší své dítě na jiné základní škole, oznámí toto své rozhodnutí naší škole.
  • V případě, že se rodič nemůže s dítětem v daném termínu dostavit k zápisu, je nutné se předem omluvit (tel. 775 751 229) a dostavit se v termínu náhradním, to je 10. dubna 2024 ve 14:00 hodin.

       ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Noc s Andersenem

Již po třetí se žáci 1.C, 4.C a 5.C ročníku…

Hasík

Dne 4. 4. 2024 se děti z 6. ročníku zúčastnily druhé…

Jak slavíme Velikonoce – propojení slovanských kultur

Dne 27. 3. 2024 se 20 žáků z 9. ročníku zúčastnilo…