Úřední deska

povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Základní údaje o škole

Název školy:Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Sídlo:Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Právní forma:příspěvková organizace
IČ:70 15 73 32
IZO:600 097 595
Spisová značka:Pr 220 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
  
Zřizovatel:Město Kostelec nad OrlicíPalackého náměstí 38,517 41 Kostelec nad Orlicí
  
Telefon sídla:494 323 138
E-mail sídla:zsnam@eltec.cz
ID datové schránky:qkjmk82
WWW stránky: www.zskostelec.cz
Bankovní spojení:Pro rodiče 
(platby za školní pomůcky, plavání, KRPŠ, školní družina)
2500302071/2010 Fiobanka 
Státní správa, dodavatelsko-odběratelské vztahy 
(služby, energie, nákupy, ...)
123-2722210287/0100 Komerční banka a.s. (neslouží pro platby rodičů) 
Ředitel školy:Mgr. Jiří Němec
telefon: 775 606 361
e-mail: jiri.nemec@zskostelec.cz 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Mgr. Martina Kalousková
telefon: 773 838 404
e-mail: martina.kalouskova@zskostelec.cz 
Pracoviště školy:Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí,
2. stupeň škola, vzdělávání cizinců
tel.: 494 323 138, e-mail: zsnam@eltec.cz

Komenského 80 Kostelec nad Orlicí,
1. stupeň škola, vzdělávání cizinců

Drtinova 662, Kostelec nad Orlicí,
1. stupeň škola a školní družina

Erbenova 891, Kostelec nad Orlicí
školní družina

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

 • poskytování základního vzdělávání podle § 44 školského zákona -příprava žáků na další studium a praxi v souladu s obecnými cíli vzdělávání podle §2 školského zákona


 Organizační struktura

Statutární orgán příspěvkové organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel školy. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat samostatně ve všech věcech jménem základní školy. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.

pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 3 zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
 • povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41,
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2.

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy řídí:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky č. 148/2004.
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 • Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a jiné

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Veškeré žádosti a dokumenty v písemné či elektronické podobě se přijímají v sekretariátech školy na podatelnách v pracovní dny od 7:15-15:00.

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta ihned nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně (může být sepsána v podatelně) a doplnil telefonní kontakt, či adresu pro doručení odpovědi.

Pracoviště podatelny:Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí, tel.: 775 598 553
Komenského 80, Kostelec nad Orlicí, tel.: 775 751 229
E-mail:podatelna@zskostelec.cz
Doručovací adresa:Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 45
Kostelec nad Orlicí
517 41

Ceník

ÚkonCena
za vypracování odpovědi100,00 Kč/hod
za vyhledávání materiálů70,00 Kč/hod
za kompletaci materiálů, odeslání70,00 Kč/hod
*Platby za administrativní úkony související s poskytováním informací za započatou hodinu

Postup vyřizování stížností

Stížnosti přijímají v pracovní dny od 7:30-15:00 na podatelně školy (Komenského + Náměstí), po předchozí domluvě může stížnost přijmout ředitel školy nebo jeho zástupce.

Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí příjemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis. Stěžovatel uvede své jméno, příjmení a adresu pro doručení výsledků šetření.

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se podává řediteli školy, odvolacím orgánem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Připomínky v oblasti vzdělávání, směřované ke konkrétním pedagogům, je třeba nejprve projednat přímo s nimi.

 O výsledku šetření vyrozumí škola stěžovatele ve lhůtě do 60 dnů.

Výroční zpráva

http://www.zskostelec.cz/dokumenty (v sekci výroční zprávy)