Prevence rizikového chování

Mgr. Irena Bártová - školní metodik prevence (ŠMP) 

Pracoviště Palackého náměstí 
Tel: 773 388 406 
E-mail: irena.bartova@zskostelec.cz  

Konzultační hodiny po domluvě. 

Činnost ŠMP 

Činnost ŠMP stanovuje Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tuto činnost lze rozdělit do následujících oblastí: 

Metodické a koordinační činnosti: 

 • Tvorba preventivního plánu školy 
 • Metodická pomoc při prevenci rizikových projevů chování pro pedagogy i rodiče 
 • Koordinace činnosti v oblasti prevence uvnitř školy i při zapojení externích organizací 
 • Nestandardizovaná diagnostika třídních kolektivů 

Informační činnosti: 

 • Sledování legislativních změn v oblasti prevence rizikových projevů chování 
 • Předávání informací pedagogickému kolektivu 
 • Spolupráce s rodiči při podezření na rizikové chování jejich dítěte 

Poradenské činnosti 

 • Pro pedagogy (metodický postup při řešení projevů rizikového chování, práce se třídním kolektivem, způsob spolupráce s externími organizacemi) 
 • Pro rodiče (konzultace změn chování dítěte, doporučení pro spolupráci se školním psychologem, SVP, PPP, OSPOD, …) 
 • Pro žáky (rozlišení rizikových projevů chování, jak chránit své osobní bezpečí a neomezovat druhé, na koho se v případě pocitu psychického nebo fyzického ohrožení obrátit) 

Dokumenty a odkazy: 

Odborná spolupráce: 

 1. PPP Královéhradeckého kraje, pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Zdenka Ženatová - Moravcová, speciální pedagog, metodik prevence,     tel. 494 535 476, 775 235 476, ppprychnov@seznam.cz  
 1. OSV Kostelec nad Orlicí, Jaroslava Popiolková, DiS., vedoucí OSV(kurátor pro mládež), tel.: 725 568 015, email: jpopiolkova@muko.cz                               Jitka Rolečková, DIS., referentka (kurátor pro mládež), tel.: 771 271 927,  e-mail:  jroleckova@muko.cz,                                                   

Plánované aktivity v oblasti primární prevence na šk. rok 2023/24: 

http://zskostelec.tode.cz/wp-content/uploads/2021/02/clip_image002_0002.png

Bezpečné klima školy V. - Společně a bezpečně 

(dlouhodobý projekt realizovaný za finanční podpory KHK v rámci dotačního programu KHK a programu Šablony IV OP JAK) 

Pro školní rok 2023/24 naše škola získala na podporu činnosti v oblasti primární prevence rizikových projevů v chování z prostředků dotačního programu KHK částku 34. 000,- Kč  a na realizaci etických dílen 20.000,- Kč. Součástí projektu Bezpečné klima školy jsou např. tyto aktivity: 

Dlouhodobý projekt Žijeme reálně, nikoli virtuálně 

      V letošním školním roce pokračujeme v tomto projektu. Jsme školou, ve které žáci nepotřebují během přestávek mezi vyučovacími hodinami hledat zábavu prostřednictvím mobilních telefonů a komunikují spolu tváří v tvář. 

Preventivní program Kočičí zahrada 

     Žáci 2. a 3. ročníků budou v letošním školním roce opět absolvovat průběžně lekce preventivního programu kočičí zahrada pod vedením proškolených učitelek naší ZŠ. 

 Dlouhodobý preventivní program 

     V rámci Preventivního programu školy tradičně rokem spolupracujeme s Centrem primární prevence Semiramis, a to formou dlouhodobého programu všeobecné prevence (DPVP). Do tohoto programu jsou ve školním roce zapojeny 8. třídy. 

      Lektoři Semiramis úzce spolupracují s třídními učiteli a školní metodičkou prevence při práci se třídami v oblasti formování zdravých vztahů ve třídních kolektivech a prevence projevů rizikového chování dětí. 

Adaptační pobyt 

      Adaptační pobyt je určen pro žáky 6. ročníku. Jeho cílem je posílení pozitivních vztahů v kolektivu, navození atmosféry vzájemné spolupráce, podpory a důvěry. Zároveň umožňuje novým třídním učitelům poznat své žáky v mimoškolním prostředí. V letošním roce se uskutečnil opět na chatě Roubenka v Sedloňově v Orlických horách. 

Preventivní programy Úcta k životu 

     Jedná se o certifikované programy zaměřené na primární prevenci žáků 1. stupně pod vedením zkušeného lektora Mgr. Víta Pospíšila. 

Preventivní programy OD5K10, z. s. - Centrum 5Ka 

        Plánované preventivní programy pro žáky 2. stupně. 

Projektové dopoledne Bezpečně v dopravě 

       Projektové dopoledne s tématikou primární prevence proběhne v rámci preventivního programu školy ve všech třídách 1. i 2. stupně. 

Třídnické hodiny jinak 

        V tomto školním roce budeme pokračovat v osvědčeném modelu realizace třídnických hodin - budou probíhat jako 2-3 hodinová společná práce třídního učitele a třídního kolektivu v intervalech cca 2 měsíce. 

              Termíny veškerých aktivit projektu Bezpečné klima školy jsou uvedeny v plánu práce (vstup prostřednictvím aplikace EduPage). Fotodokumentace z programů je přístupná na www.zskostelec.cz ve fotogalerii. Na financování výše uvedených aktivit se určitou mírou podílí škola z prostředků vlastního rozpočtu, dále jsou financovány z dotačních prostředků KHK a prostřednictvím Šablon IV OP JAK.