Prevence rizikového chování

Mgr. Irena Bártová - školní metodik prevence (ŠMP)

Pracoviště Palackého náměstí
Tel: 773 388 406
E-mail: bartova.i@zskostelec.cz

Konzultační hodiny po domluvě.

Činnost ŠMP

Činnost ŠMP stanovuje Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tuto činnost lze rozdělit do následujících oblastí:

Metodické a koordinační činnosti:

 • Tvorba preventivního plánu školy
 • Metodická pomoc při prevenci rizikových projevů chování pro pedagogy i rodiče
 • Koordinace činnosti v oblasti prevence uvnitř školy i při zapojení externích organizací
 • Nestandardizovaná diagnostika třídních kolektivů

Informační činnosti:

 • Sledování legislativních změn v oblasti prevence rizikových projevů chování
 • Předávání informací pedagogickému kolektivu
 • Spolupráce s rodiči při podezření na rizikové chování jejich dítěte

Poradenské činnosti

 • Pro pedagogy (metodický postup při řešení projevů rizikového chování, práce se třídním kolektivem, způsob spolupráce s externími organizacemi)
 • Pro rodiče (konzultace změn chování dítěte, doporučení pro spolupráci se školním psychologem, SVP, PPP, OSPOD, …)
 • Pro žáky (rozlišení rizikových projevů chování, jak chránit své osobní bezpečí a neomezovat druhé, na koho se v případě pocitu psychického nebo fyzického ohrožení obrátit)

Dokumenty a odkazy:

Preventivní program školy
.doc
Školní program proti šikanování
.pdf
Šikana - info pro rodiče
.pdf
Šikana - info pro žáky
.pdf

Odborná spolupráce:

 1. PPP Královéhradeckého kraje, pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Zdenka Ženatová, speciální peagog, metodik prevence, tel. 494 535 476, 775 235 476ppprychnov@seznam.cz 
 2. OSV Kostelec nad Orlicí, Jaroslava Popiolková, DiS., referentka (kurátor pro mládež), tel.: 725 568 015, e-mail: jpopiolkova@muko.cz

Bezpečné klima školy IV. - Společně bezpečně

projekt realizovaný za finanční podpory KHK v rámci dotačního programu KHK

Pro kalendářní rok 2021 naše škola získala na podporu činnosti v oblasti primární prevence patologických jevů v rámci dotačního programu KHK částku 20. 000,- Kč. Dále jsme obdrželi příspěvek 100,- Kč na žáka od Klubu rodičů na realizaci adaptačního pobytu 6. ročníku.

      Součástí projektu Bezpečné klima školy jsou např. tyto aktivity:

Dlouhodobý projekt Žijeme reálně, nikoli virtuálně

      V letošním školním roce pokračujeme v tomto projektu. Jsme školou, ve které žáci nepotřebují během doby vyučování hledat zábavu prostřednictvím mobilních telefonů a komunikují spolu tváří v tvář.

Preventivní program Kočičí zahrada

     Žáci 2. a 3. ročníků budou v letošním školním roce opět absolvovat průběžně lekce preventivního programu kočičí zahrada pod vedením proškolených učitelek naší ZŠ.

  Dlouhodobý preventivní program

     V rámci Preventivního programu školy tradičně rokem spolupracujeme s Centrem primární prevence Semiramis, a to formou dlouhodobého programu všeobecné prevence (DPVP). Do tohoto programu jsou ve školním roce zapojeny 6. třídy 2.

      Lektoři Semiramis úzce spolupracují s třídními učiteli a školní metodičkou prevence při práci se třídami v oblasti formování zdravých vztahů ve třídních kolektivech a prevence projevů rizikového chování dětí.

Adaptační pobyt

      Adaptační pobyt je určen pro žáky 6. ročníku. Jeho cílem je posílení pozitivních vztahů v kolektivu, navození atmosféry vzájemné spolupráce, podpory a důvěry. Zároveň umožňuje novým třídním učitelům poznat své žáky v mimoškolním prostředí. V letošním roce se uskutečnil opět na chatě Roubenka v Sedloňově v Orlických horách.

Projekt Desatero pro primární prevence

     Tento projekt je podporován MŠMT a zaměřuje se především na problematiku šikany, užívání návykových látek a rizikové domácí prostředí. Je určen pro žáky 2. stupně.

 Projektové dopoledne

       Projektové dopoledne s tématikou primární prevence proběhne v rámci preventivního programu školy ve všech třídách 1. i 2. stupně. Jednotlivé programy mají specifické zaměření přizpůsobené věkovým potřebám žáků a jsou vedeny třídními učiteli ve spolupráci se ŠMP.

Třídnické hodiny jinak

        V tomto školním roce budeme pokračovat v osvědčeném modelu realizace třídnických hodin - budou probíhat jako 2-3 hodinová společná práce třídního učitele a třídního kolektivu v intervalech cca 2 měsíce.

              Termíny veškerých aktivit projektu Bezpečné klima školy jsou uvedeny v plánu práce (vstup prostřednictvím aplikace Bakaláři). Fotodokumentace z programů je přístupná na www.zskostelec.cz ve fotogalerii. Na financování výše uvedených aktivit se velkou mírou podílí škola z prostředků vlastního rozpočtu.