Výchovné poradenství

Mgr. Romana Tomanová

Pracoviště Palackého náměstí.

Konzultační hodiny denně po předchozí ústní nebo telefonické domluvě.

Tel.: 608 983 497

I. Poradenské činnosti výchovného poradce:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost,
 • péče o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory,
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,
 • koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

II. Metodické a informační činnosti:

 • příprava a vyhodnocování plánu pedagogické podpory,
 • tvorba a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů,
 • práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky,
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy,
 •  metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči,
 • vedení písemných záznamů o činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

III. Další činnosti výchovného poradce:

 • nákup kompenzačních pomůcek a učebních materiálů pro žáky se SVP,
 • spolupráce s MŠ (zápis nanečisto), účast na zápisu dětí do 1. tříd ZŠ.

Užitečné odkazy:

Dokumenty: