24.08. 2021

Provoz školského zařízení ve školním roce 2021 - 2022 pro 1. stupeň vzhledem ke Covid - 19

1. stupeň

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví se základní škola a její provoz řídí metodickými pokyny MŠMT, které jsou platné od 1. září 2021.

 • Vstup do budovy, pobyt v prostorách šaten
 • Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest.
 • Ihned po příchodu do školy si žáci desinfikují ruce připravenou nebo vlastní dezinfekcí.
 • Bez zbytečného zdržování se v šatně přezují a odejdou do své třídy.
 • Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září s výjimkou prvních tříd, u kterých proběhne 2. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí .
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Žáci, kteří se nepodrobní testování, jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů musí sedět v lavici a dodržovat odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 • Žáci, kteří se nepodrobní testování nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat.
 • Po skončení vyučování žák opustí školu bez zbytečného zdržování na chodbách a v šatnách školy.
 • 2. Základní hygienická pravidla
 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) závisí na aktuální situaci             a protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Škola opakovaně upozorňuje žáky na dodržování hygieny rukou. Ihned po příchodu si žáci desinfikují ruce a dbají zvýšené hygieny po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před svačinou a obědem.
 • Organizační pravidla při pobytu ve škole
 • Během vyučování se žáci zdržují na chodbách po nezbytně nutnou dobu vzhledem k návštěvě hygienického zařízení nebo přesunu do jiné učebny.
 • Po dobu vyučování trvá zákaz návštěv žáků v jiných třídách.
 • Po celé 1. pololetí bude zrušen prodej svačin z pekárny. Svačiny –„ Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ – budou nadále žákům poskytovány.
 • Hygienická a organizační pravidla pro žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, stanovuje provozovatel školní jídelny.
 • Hygienická pravidla a standard úklidu
 • U vstupu do budovy školy, v učebnách, v tělocvičně a v hygienických zařízeních jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem.
 •  V hygienických zařízeních i v učebnách je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
 • Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, ve všech místnostech se provádí důkladný úklid s použitím dezinfekčního přípravku.
 • Je kladen důraz na desinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 • Šatny jsou desinfikovány a větrány dvakrát denně (po příchodu a odchodu žáků).
 • Při podezření na možné příznaky Covid – 19
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, dušnost, bolest svalů a kloubů) nesmí do školy vstoupit.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, průjem, dušnost, apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.
 • Pokud dítě vykazuje některých z těchto příznaků, bude umístěno do izolační místnosti pod dozor pracovníka školy a bude kontaktován zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen okamžitě si dítě vyzvednout. Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. (V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37°C.)
 • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – doloží potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost.
 • V případě výskytu onemocnění covid – 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce.
 • Distanční výuka
 • Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. V případě mimořádných opatření pro celou třídu probíhá vzdělávání výhradně distančním způsobem.

V Kostelci nad Orlicí dne 31. 8. 2021

Den stromů v 5.A

Významný den, který se slaví ve 40 zemích světa, jsme…

ŠD - celoroční projekt Zvířata

V letošním roce jsme se s dětmi rozhodli, že v rámci celoročního projektu…

Hod vlaštovkou

Házení vlaštovkou není jen hra pro děti. Jak daleko papírová…