01.11. 2020

PROVOZ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví se základní škola a její provoz řídí metodickými pokyny MŠMT, které jsou platné od 1. září 2020.

 1. Vstup do budovy, pobyt v prostorách šaten
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • (Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.)
  • Žáci do školy vstupují průběžně hlavním vchodem.
  • Ihned po příchodu do školy si žáci desinfikují ruce připravenou nebo vlastní dezinfekcí.
  • Bez zbytečného zdržování se v šatně přezují a odejdou do své třídy.
  • Po skončení vyučování žák opustí školu bez zbytečného zdržování na chodbách a v šatnách školy.
  • Cizí osoby nebudou do budovy školy vpuštěny ani v případě, že příznaky onemocnění nevykazují. Výjimku mají zákonní zástupci žáků, v případě potřeby závažných jednání, za dodržení hygienických pravidel a v určené místnosti.
 2. Základní hygienická pravidla
  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) závisí na aktuální situaci a protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. Nošení roušek je nutné u hromadných akcí.
  • Škola opakovaně upozorňuje žáky na dodržování hygieny rukou. Ihned po příchodu si žáci dezinfikují ruce a dbají zvýšené hygieny po celou dobu svého pobytu ve škole.
  • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před svačinou a obědem.
 3. Organizační pravidla při pobytu ve škole
  • Během vyučování se žáci nepřesunují do jiných tříd, s výjimkou výuky jazyků, informatiky a dělených hodin. Použitá učebna bude po jejich odchodu vydezinfikována.
  • Během vyučování se žáci zdržují na chodbách po nezbytně nutnou dobu vzhledem k návštěvě hygienického zařízení nebo přesunu do jiné učebny.
  • Po dobu vyučování trvá zákaz návštěv žáků v jiných třídách.
  • Po celé 1. pololetí bude zrušen prodej svačin z pekárny. Svačiny –„ Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ – budou nadále žákům poskytovány.
  • Přestávku před sportovními hrami žáci tráví pokud možno venku. V nutných případech jim bude umožněn pobyt ve třídě 5. C za následujících podmínek: žák bude mít nasazenou roušku, bude dodržovat stanovený odstup 1,5 m a respektovat rozestavění sedaček, nebude zde konzumovat žádné jídlo a bude pod trvalým dozorem určeného pracovníka školy.
  • Hygienická a organizační pravidla pro žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, stanovuje provozovatel školní jídelny.
 4. Hygienická pravidla a standard úklidu
  • U vstupu do budovy školy, v učebnách, v tělocvičně a v hygienických zařízeních jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem.
  • V hygienických zařízeních i v učebnách je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
  • Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
  • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, ve všech místnostech se provádí důkladný úklid s použitím dezinfekčního přípravku.
  • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
  • Šatny jsou dezinfikovány a větrány dvakrát denně (po příchodu a odchodu žáků).
 5. Při podezření na možné příznaky covid – 19
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, dušnost, bolest svalů a kloubů) nesmí do školy vstoupit.
  • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, průjem, dušnost, apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.
  • Pokud dítě vykazuje některý z těchto příznaků, bude mu neprodleně poskytnuta jednorázová rouška, bude umístěno do izolační místnosti pod dozor pracovníka školy a bude kontaktován zákonný zástupce. Ten je povinen okamžitě si dítě vyzvednout. Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. (V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37°C.)
  • V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
  • Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič. Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.
  • V případě výskytu onemocnění covid – 19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
  • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
  • Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce.
 6. Distanční výuka
  • Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.
  • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. V případě mimořádných opatření pro celou třídu probíhá vzdělávání výhradně distančním způsobem.

V Kostelci nad Orlicí dne 31. 8. 2020

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na den 29. 9. 2023 na základě…

Školní stravování

Informace ke školnímu stravování pro školní rok 2023 - 2024…

Organizace výuky od 4. 9. do 8. 9.2023

První třída Pondělí 4. 9. … 8.00 - 8.45 Úterý…