07.03. 2023

Milý budoucí prvňáčku,

být ve škole, to je velká událost. Škola je místem, kde se mnohému naučíš a najdeš hodně kamarádů a kamarádek. Já jsem skřítek Gutík a na stránkách naší školy Ti se svými kamarády ukážu, jak to u nás vypadá. Můžeš si i zkusit vyplnit zábavné úkoly.

Přejeme Ti, aby se Ti u nás líbilo, odnášel sis spoustu neopakovatelných zážitků a dostával od nás samé hezké známky.

Ahóóóój!

Informace k zápisu do 1.třídy

Zápis proběhne

na pracovišti Komenského 80

ve středu 5. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin.

Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do 31. srpna 2023.

      Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou s sebou

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení na internetových stránkách naší školy, v kanceláři ZŠ na pracovišti Palackého náměstí nebo Komenského a v kosteleckých MŠ)

a rodný list dítěte jako nutný dokument k nahlédnutí.

Tuto žádost podávají i rodiče, jejichž dítě mělo školní docházku o rok   odloženou.

Přijetí dítěte do 1. třídy se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (bude předáno u zápisu zákonnému zástupci). Seznam se vyvěšuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách ZŠ.

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky (§ 3a odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání).

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (§ 3a odst. 3 vyhlášky o základním vzdělávání).

Kritéria pro přijímání žáků

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu ve školském obvodu ZŠ Gutha-Jarkovského.

Děti podle místa bydliště budou pokud možno rovnoměrně rozmístěny na pracoviště naší ZŠ (Drtinova, Komenského).

Počet otevřených tříd a přijatých žáků

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 3 třídy, každá nejvýše s 26 žáky.                   

O odkladu  školní docházky

rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona ředitel ZŠ na základě písemné žádosti zákonného zástupce (rodiče) podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Je třeba doložit doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (neurologa, kardiologa, alergologa, apod., popř. dětského lékaře) nebo klinického psychologa. Obě doporučení musí být kladná.

Děti mladší

 Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Důležité:

  • Rodiče, kteří zapíší své dítě na jiné základní škole, oznámí toto své rozhodnutí naší škole.
  • V případě, že se rodič nemůže s dítětem v daném termínu dostavit k zápisu, je nutné se předem omluvit (tel. 775 751 229) a dostavit se v termínu náhradním, to je 19. dubna 2023 ve 14:00 hodin.

      

ředitelství ZŠ Gutha-Jarkovského

Kostelec nad Orlicí

ŠD - Pečení

V úterý 20. února jsem si pro děti připravila projektové odpoledne…

ŠD - Karneval

Ve středu 21. února byl pro děti ze ŠD Erbenova…

Informace k zápisu do 1.třídy

Zápis se týká dětí, které dovrší šestý rok věku do…